Building Change

Uitgebreide reactie Building Change op Actieplan en Jaarrapportage Beleidscoherentie 22-23

Op 17 mei 2023 – “gehaktdag” – publiceerde minister Schreinemacher de jaarrapportage beleidscoherentie. Hierin wordt gerapporteerd over de stappen die het kabinet heeft gezet op beleidscoherentie voor ontwikkeling. Een maand na het verschijnen komt Building Change vandaag met een uitgebreide reactie.

De Nederlandse inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt vaak ondermijnd doordat Nederlandse beleidskeuzes op het gebied van handel, uitstoot en belastingverdragen een grote impact hebben op ontwikkelingslanden. Beleidscoherentie voor ontwikkeling houdt in, dat het brede beleid van de regering het ontwikkelingsbeleid niet ondermijnt, maar daar juist een positieve bijdrage aan levert.

Het is goed dat het kabinet zich met een vernieuwd Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling inzet voor een coherent beleid jegens ontwikkelingslanden. Sinds het laatste Actieplan is ook veel verbeterd. Toch zijn er nog een aantal zaken die beter moeten, schrijven wij in onze reactie. Voor Building Change staat de vraag centraal in hoeverre de Nederlandse inzet op beleidscoherentie daadwerkelijk ten goede komt aan ontwikkelingslanden.

In november 2022 gaven wij al een eerste korte reactie op het vernieuwde Actieplan. Inmiddels is in mei 2023 ook over de voortgang op de doelen in het Actieplan gerapporteerd en is het Actieplan geëvalueerd door de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Op 6 juli debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan, de jaarrapportage en de IOB-evaluatie.

Building Change is een initiatief van Partos, Foundation Max van der Stoel en Stichting Woord en Daad om beleidscoherentie voor ontwikkeling op de agenda te zetten. Deze reactie kwam tot stand met bijdragen van CARE Nederland, ActionAid, Women Engage for a Common Future, Simavi, Tax Justice NL, the Dutch Global Health Alliance, CNV Internationaal en Wemos.